On the 3rd of November 2017, a roundtable discussion “A New Skills Agenda for Europe. Working together towards increasing human capital, employability and competitiveness. What to expect in Lithuania?” took place in the LCTU headquarters

On the 3rd of November, 2017 a round table discussion “A New Skills Agenda for Europe. Working together to increase human capital, employability and competitiveness. What to expect in Lithuania?” was held in Vilnius. The event was attended by the representatives of the Lithuanian education and non-formal education, state institutions, trade unions, youth organizations and the EESC. Key topics were presented: the EESC’s activities, its members and the importance of this topic, the aspect of digitization and robotics, the threat to current work and how this could be addressed, the EESC’s opinion on the New Skills Agenda, representatives of the Ministries of the Republic of Lithuania shared information on what is already being implemented in the context of the implementation of the EC’s Communique on A New Skills Agenda for young people’s skills and competences. After the event, a discussion was held among all the participants in the event about education, its reform and what is being done and will be done to help young people in choosing a profession.

Lapkričio 3 d. Lietuvos Vežėjų Profesinės Sąjungos būstinėje įvyko apskritojo stalo diskusija „Nauja įgūdžių darbotvarkė Europai. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įdarbinimo galimybes ir konkurencingumą. Ko tikėtis Lietuvoje?“

Lapkričio 3 d. Vilniuje vyko apskritojo stalo diskusija „Nauja įgūdžių darbotvarkė Europai. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įdarbinimo galimybes ir konkurencingumą. Ko tikėtis Lietuvoje?“  Renginyje dalyvavo Lietuvos švietimo ir neformalaus švietimo, valstybinių institucijų, profesinių sąjungų, jaunimo organizacijų, EESRK atstovai. Jo metu buvo pristatytos svarbiausios temos: EESRK veikla ir jos nariai bei svarba šiai temai, skaitmeninimo ir robotizacijos aspektas, grėsmės dabartiniams darbams ir kaip galima būtų spręsti šią problemą, EESRK nuomonė dėl Naujų įgūdžių darbotvarkės, LR ministerijų atstovai pasidalino informacija apie tai, kas šiuo metu jau daroma įgyvendinant EK komunikatą dėl naujų įgūdžių darbotvarkės keliant jaunų žmonių įgūdžius ir kompetencijas. Po renginio įvyko diskusija tarp visų renginio dalyvių apie švietimą, jo reformavimą bei tai, kas daroma ir bus daroma siekiant pagelbėti jauniems žmonėms renkantis profesiją.

On the October 27, 2017, the third round table discussion “Circular (closed cycle) economy situation and perspectives in Lithuania” has taken place in Klaipėda

On the October 27, 2017, the third round table discussion on the circular economy “Circular (closed cycle) economy situation and perspectives in Lithuania” has taken place in the City Hall of Klaipėda. The event was attended by many stakeholders from Klaipėda: representatives of business associations, trade unions NGOs, Šarūnas Jonas Tamulis, deputy director of the Klaipėda Regional Waste Management Center, Chief of Klaipėda SFVS Antanas Baužas, as well as Klaipėda City Mayor Vytautas Grubliauskas, who also addressed waste recycling issues in Lithuania. He declared the position of the city on the issue of circular economy and emphasized that there is still some room for improvement in this area in Klaipeda. In his opinion, this discussion is very important for the non-governmental sector and supported it in the words of his greeting speech. He emphasized that Klaipeda could serve as an example in implementing important governmental projects, including the circular economy.

During the conference, three examples of circular economy operating in Klaipėda city were presented:

  • In the port of Klaipeda, 5000 cars are imported from the USA each year, and the mechanics working in Klaipeda refurbish and turn them into new ones again.
  • There are also two companies in Klaipeda, which make up about 12% of the total European plastic granules. They are both involved in recycling plastic into granules. In addition, in the future plastic will be converted to cellulose from biomass.
  • The Klaipėda Regional Waste Management Center is currently able to produce construction materials from waste incinerator ash.

In general, there is currently an increased demand for secondary raw materials that could stimulate investment in sustainable economic processes. As the member of the Environmental Protection Committee of the Parliament of the Republic of Lithuania could not participate in the discussion, Virginija Vingrinė, a Member of the Seimas, spoke in his turn. She highlighted the importance of tackling ecological issues and the prospects of the circular economy in creating new businesses that are pursuing EU sustainable development policies.

The Lithuanian Carriers’ Union is pleased to be able to contribute to these series of events, as we not only educate civil society and institutions, but we also learn a lot about the areas in which gaps still exist and how they can be filled. During the event, we heard a lot of different opinions and problems in the field of circular economy, and not only about that. There are still a number of cities in which these discussions will be organized, since only discussion helps to identify and solve all the problems.

 

Spalio 27 d. Klaipėdoje įvyko apskritojo stalo diskusija „Žiedinės (uždaro ciklo) ekonomikos situacija ir perspektyvos Lietuvoje“

Spalio 27 d. Klaipėdos miesto Rotušėje įvyko jau trečioji apskritojo stalo diskusija apie žiedinę ekonomiką „Žiedinės (uždaro ciklo) ekonomikos situacija ir perspektyvos Lietuvoje“. Renginyje dalyvavo daugybė suinteresuotų šalių iš Klaipėdos: verslo asociacijų, profesinių sąjungų NVO atstovai, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro pavaduotojas Šarūnas Jonas Tamulis, Klaipėdos VMVT viršininkas Antanas Bauža, taip pat dėmesį atliekų perdirbimo klausimams Lietuvoje išreiškė ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, kuris pristatė Klaipėdos miesto poziciją žiedinės ekonomikos klausimu ir pabrėžė, jog Klaipėdai dar yra kur tobulėti šioje srityje. Jo nuomone, ši diskusija yra itin svarbi ir nevyriausybiniam sektoriui ir palaikė ją savo sveikinimo žodyje. Jis pabrėžė, jog Klaipėda galėtų būti pavyzdys įgyvendinant svarbių vyriausybinių projektų įgyvendinimo klausimais įskaitant ir žiedinę ekonomiką.

Konferencijos metu buvo pristatyti 3 Klaipėdoje veikiantys žiedinės ekonomikos pavyzdžiai:

  • Klaipėdos uoste kasmet importuojama 5000 automobilių iš JAV, kurias Klaipėdoje dirbantys mechanikai atnaujina ir paverčia veikiančiais.
  • Taip pat Klaipėdoje yra 2 įmonės, kurios pagamina apie 12% visos Europos plastiko granulių. Jos abi užsiima plastiko perdirbimu į granules. Be to, ateityje ketinama plastiką apskritai pakeisti į celiuliozę gaminamą iš biomasės.
  • Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras šiuo metu jau gali gaminti statybines medžiagas iš atliekų deginimo jėgainės pelenų.

Apskritai šiuo metu yra padidėjusi antrinių žaliavų paklausa, kas galėtų paskatinti investicijas į tvarius ekonominius procesus. Kadangi LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas diskusijoje dalyvauti negalėjo, vietoje jo sveikinimo žodį tarė Seimo narė Virginija Vingrinė. Ji pabrėžė ekologinių klausimų sprendimo svarbą ir žiedinės ekonomikos perspektyvas kuriant naujus verslus įgyvendinant ES tvarios plėtros politiką.

EESRK narė Daiva Kvedaraitė pristatė klaipėdiečiams EESRK ir jo veiklą, skyrius skirtus įvairių sričių klausimų svarstymui bei EESRK žiedinės ekonomikos paketo punktus ir pagrindinę poziciją, kuris susideda iš 3 ramsčių:

  • Politinio dialogo
  • Koordinavimo
  • Žinių, nacionalinės strategijos ir gerosios patirties

LR ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius Vaidas Gricius pristatė investavimą į ekoinovacijas. Jis nurodė, jog valstybė šiuo metu yra suinteresuota pagelbėti smulkiam ir vidutiniam verslui finansiškai skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą. Jau yra 3 iš 15 valstybinių projektų, kurie yra susiję su ekoinovacijomis. Valstybė taip pat nori, jog įmonės skatintų savo vartotojus rinktis perdirbtus produktus. Anot jo, Lietuvos verslas pamažu supranta teikiamą naudą ir priima šias valstybės iniciatyvas. Džiugu, jog Lietuvos pramonei yra aktyviai siūloma naudoti atsinaujinančius energijos išteklius. Žalioji pramonė skatinama ir per viešuosius pirkimus taikant lengvatas tiems, kas vykdo veiklą, kurioje yra naudojamas žiedinės ekonomikos pramonės modelis. Buvo paminėtas ir ekologinis projektavimas, pagal kurį pramonėje turėtų būti gaminami tik tokie įrengimai, kurie kuo efektyviau panaudoja energiją/žaliavas. Renginyje buvo pasiūlyta galimybė skatinti visas ministerijas šviesti ir skatinti Lietuvos visuomenę apie žiedinę ekonomiką.

LR Seimo narė taip pat skaitė pranešimą apie Uždaro ciklo ekonomikos situaciją Lietuvoje. Ji pristatė pagrindinius atliekų perdirbimo būdu ir pabrėžė, jog turėtų būti deginama ne daugiau nei 20-25% atliekų, tuo tarpu visa kita turėtų būti perdirbama. Viena iš pagrindinių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nuostatų – uždaro ciklo ekonomikos ir ekologiško ūkio plėtra, žalieji pirkimai bei elektronikos produktų atnaujinimas.

Klaipėdos VMVT viršininkas kalbėjo apie gyvulinių atliekų perdirbimo metodus ir saugą Lietuvoje. Jis paminėjo gerą žiedinės ekonomikos pavyzdį: Klaipėdos rajone veikia įmonė „Marsas“, kuri gamina pašarą katėms. Ji pagamina nemažai atliekų, kurias parduoda, pvz. biokompostą. Jo teigimu, gyvulinės ir organinės kilmės pramoninės atliekos yra itin svarbus žiedinės ekonomikos aspektas, kadangi tai gali sukelti labai žalingų padarinių tiek aplinkai, tiek ir aplinkinių žmonių sveikatai. Dėl šios priežasties būtina tas atliekas tinkamai surinkti ir panaudoti, kad jos nebūtų netinkamai tvarkomos ir nepatektų į aplinką.

Po dalyvių pranešimų įvyko diskusija tarp Klaipėdos gyventojų bei darbuotojų ir KRATC (Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro) atstovų. Gyventojams nepatiko KRATC sprendimai dėl požeminių konteinerių perkėlimo toliau nuo daugiabučių ir gyvenamųjų namų. KRATC atstovai argumentavo, jog tokį sprendimą priėmė Klaipėdos Savivaldybės tarybos atstovai, o ne KRATC. Kilo daug klausimų dėl atliekų išvežimo ir administravimo. Buvo kalbama apie gyventojams tenkančią atliekų administravimo naštą, ypatingai, kalbant apie kainos ir butų kvadratūros santykį. Diskusijos metu buvo linkstama prie išvados, jog didelę įtaką atliekų administravimui turi Klaipėdos miesto savivaldybė, o ne KRATC, kuris tik vykdo tai, ką nusprendžia savivaldybė. Bet kuriuo atveju, visuomenė diskusijoje išreiškė kritiką KRATC ir Klaipėdos miesto savivaldybei dėl neatsižvelgimo į savo gyventojų poreikius, ypatingai, į socialinę nelygybę tarp pensinio amžiaus ir dirbančiųjų mokėjimo už šiukšlių tvarkymą. Ironiška, kad pati Klaipėdos savivaldybė šioje diskusijoje nedalyvavo.

Renginys atskleidė ir kitą svarbią problemą – žemą visuomenės žinių lygį apie žiedinę ekonomiką, kadangi diskusijos metu kai kuriems svečiams kartais buvo gan sunku suprasti, apie ką konkrečiai eina kalba ir apie kokio lygio problemas diskutuojama. Tai rodo, kaip svarbu yra šviesti visuomenę apie žaliavų perdirbimą ir uždaro ciklo ekonominį modelį, nes norėdami sukurti tokį modelį visų pirmiausia turime pradėti nuo visuomenės švietimo.

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga džiaugiasi galėdama prisidėti ir dalyvauti šiame renginių cikle, kadangi mes ne tik šviečiame pilietinę visuomenę ir institucijas, bet ir sužinome daug apie tai, kokiose srityse vis dar yra spragų ir kaip jas galima būtų užpildyti. Renginio metu išgirdome labai daug skirtingų nuomonių ir problemų žeidinės ekonomikos tema ir ne tik. Liko dar nemažai miestų, kuriuose buvo organizuojamos šios diskusijos, nes tik diskusijos padeda identifikuoti ir spręsti problemas.

Spalio 25 d. Kaune viešbutyje „Europa Royale“ įvyko paskutinioji Valstybinės darbo inspekcijos organizuota konferencija tema: „Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“

Spalio 25 d. Kaune viešbutyje „Europa Royale“ įvyko paskutinioji Valstybinės darbo inspekcijos organizuota konferencija iš 2 metus (2016-2017) trukusio konferencijų ciklo darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos darbe tema: „Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“. Renginyje pristatyta geroji Lietuvos ir užsienio įmonių patirtis gerinant darbuotojų darbo sąlygas tiek suteikiant jiems galimybę gauti kokybišką poilsį ir rūpinimąsi sveikata bei apsaugoti juos nuo kenksmingų darbo sąlygų ir ilgalaikių padarinių.

Konferencijoje dalyvavo ir dalyvius pasveikino pats VDI vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius  Jonas Gricius. Pranešimus skaitė EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovė Prof. Dr. Ilona  Bučiūnienė, AB „Vilniaus baldai“, UAB „SDG“, UAB „Hegelmann Transporte“ ir UAB „Betonika“ atstovai, kurie dalinosi gerąja patirtimi. Renginyje dalyvavome ir mes, Lietuvos vežėjų atstovai bei AB „Lietuvos Geležinkeliai“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai. Renginys buvo skirtas šviesti ir parodyti dalyviams teigiamus rūpinimosi savo darbuotojų sveikata aspektus bei galimybes lietuviškose ir lietuviškose užsienio kapitalo įmonėse. Tai tikrai yra įmanoma, tik reikia pasistengti ir parodyti iniciatyvą.

Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of Posted Workers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos)

Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of PostedWorkers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos). Tai buvo užbaigiamasis renginys, ilgą laiką trukusių konferencijų ciklo, skirto gerinti komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygas. Buvo išryškintos svarbiausias problemos bei dalinamasi duomenimis ir gerąja patirtimi/praktika gerinant komandiruojamų darbuotojų ir darbo migrantų darbo sąlygas, šviečiant juos apie teisinius reikalavimus būnant kitose užsienio valstybėse, suteikiant galimybes gauti visą reikiamą informaciją apie tų valstybių atlyginimų, dienpinigių skaičiavimo, poilsio bei kitas aktualias jiems normas. Į renginį susirinko partneriai iš 4 Baltijos regiono valstybių – Lietuvos (Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Valstybinė darbo inspekcija bei Projektų valdymo ir mokymo centras), Latvijos (Latvijos transporto ir viešojo sektoriaus profesinė sąjunga), Estijos (Estijos transporto ir kelių darbininkų profesinė sąjunga) bei Lenkijos (Profesinė sąjunga „NSZZ Solidarnosc“ ir Lenkijos Valstybinė darbo inspekcija), kadangi visos 4 šalys komandiruoja itin daug darbuotojų Vakarų Europoje, ypatingai, statybų sektoriuje ir krovinių pervežime. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga kartu su Valstybine darbo inspekcija taip pat dalyvavo šioje konferencijoje ir skaitė pranešimus apie komandiruojamų darbuotojų padėtį ir būdus, kaip galima užkirsti pagrindines jiems kylančias grėsmes – klaidingai skaičiuojamus atlyginimus ir dienpinigių normas, neadekvatų poilsio laiką, tinkamai neišaiškintas darbo sąlygas bei jiems nepriklausančią materialinę atsakomybę, kuo itin dažnai naudojasi darbdaviai. Renginyje tarp darbuotojų ir darbdavių atstovų įvyko diskusija apie tolimųjų reisų vairuotojų darbo kokybės gerinimą: išsiskyrė nuomonė dėl vairuotojų poilsio, kadangi darbuotojų atstovai siekia panaikinti nuostatą, jog sunkvežimių vairuotojai vis dar gali nakvoti savo sunkvežimių kabinose, kur nėra nei garso, nei temperatūros izoliacijos bei vagystės atveju jiems netgi kyla realus pavojus būti užpultiems. Darbdavių atstovai tikino, jog naujos technologijos padėtų išspręsti daugybę nakvojimo sunkvežimiuose problemų, tačiau profesinės sąjungos priėmė tai skeptiškai, kadangi iš patirties žinoma, kaip darbdaviai sunkiai adaptuojasi prie pokyčių, kurie gali jiems papildomai kainuoti, nekalbant jau apie orų darbą ir poilsį adekvačiose, tam skirtose poilsio vietose. Buvo pristatytos transporto sektoriaus studijos bei jų rezultatai, ypatingai, apie tarpininkavimą sprendžiant darbo ginčus susijusius su tarptautinių darbu ir komandiravimu, taip pat apie darbuotojų iš trečiųjų šalių ir Rytų Europos keliamą socialinio dempingo bei kitas socialines, ekonomines ir teisines problemas.

Pastaruoju metu komandiruojamų darbuotojų iš kitų šalių skaičius taip išaugo, kad tai sukėlė socialinį dempingą, kai darbdaviai pradėta keisti vietinius darbuotojus užsieniečiais, kurie, skirtingai nuo vietinių darbuotojų, gauna žymiai mažesnį atlyginimą bei moka mažesnius mokesčius arba išvis jų nemoka. Tuo nebepatenkintos ne tik profesinės sąjungos, nes dėl to jų nariai nebegali tikėtis atlyginimo augimo ir darbo sąlygų gerinimo, bet ir vietiniai darbdaviai, kurie yra išstumiami iš rinkos užsienio kompanijų, samdančių darbuotojus iš „pigesnių” šalių. Vien oficialiais duomenis Lenkijoje dirba 1.2 milijonų darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių, daugiausiai iš Ukrainos, o profesinių sąjungų duomenimis kartu su legaliai dirbančiais darbuotojais jų gali būti iki 2.5 milijono.

LVPS renginyje surado nemažai palaikančių nuomonių ir susidomėjimo iš Lenkijos vežėjų atstovų, taip pat užmegzti nauji ryšiai su Lenkijos VDI sprendžiant realiais komandiruojamų Lietuvoje bei Lenkijoje darbuotojų problemas.

IN ENGLISH

On the 19 -20th of October 2017, an international conference “Towards Protection of Posted Workers” took place in Gdansk. It was the final event for a long-lasting conference cycle aimed at improving the working conditions of posted workers. The main issues, data and best practiceswere exchanged in order to improve the working conditions of posted workers and labor migrants by educating them about legal requirements in other foreign countries, giving them access to all necessary information on their salaries, daily allowance rates, resting conditions and other relevant topics.The event brought together partners from four Baltic States – Lithuania (Lithuanian Carriers’ Trade Union, Lithuanian Trade Union “Solidarumas”, State Labor Inspectorate and Project Management and Training Center), Latvia (Latvian Transport and Public Sector Workers’ Trade Union), Estonia (Estonian Transport and Road Workers’ Trade Union) and Poland ( Trade Union NSZZ “Solidarnosc” and the Polish State Labor Inspectorate), as all four countries have a large number of employees who are being posted in the Western Europe, in particular – the transport and construction sectors.The Lithuanian Carriers’ Trade Union together with the Lithuanian State Labor Inspectorate have also participated in this conference and reported on the situation of posted workers and ways of preventing the main threats faced by the posted workers – falsely calculated salaries and daily allowances, inadequate rest time, fully unexplained working contract conditions and inadequate financialresponsibility, which are all often abused by their employers.A discussion on improving the quality of work of long-distance drivers was held between the employees’ and employers’ representatives at the event: the opinion was expressed about the resting conditions of the drivers, as employees’ representatives are seeking to eliminate the notion that truck drivers can still sleep in their truck cabins without any sound or temperature isolation and in the instance of theft they even have a real risk of being attacked.Employers’ representatives uphold the opinion that new technologies would help solve many problems with improved truck cabins and self-driving trucks, but the trade unions have been skeptical about it, since the experience shows that the employers are usually not adapting very well to the changes, that can cost them extra, not to mention the dignified work and leisure in adequate, specially dedicated resting places. Studies of the transport sector and their results, in particular, on mediation in the labor disputes related to the international work and posting, as well as, on social dumping and other social, economic and legal problems caused by workers from the Eastern Europe and third countries were presented.

Recently, the number of posted workers from other countries has grown so much that it has caused social dumping when employers have begun to swap local workers with foreigners who, unlike local workers, receive significantly lower wages and pay lower taxes or do not pay them at all. At the same time, not only the trade unions are dissatisfied, because their members can no longer count on wage growth and the improvement of working conditions, but also local employers who are expelled from the market by foreign companies, hiring employees from “cheaper” countries. By the official figures alone, there are 1.2 million employees from non-EU countries in Poland, mainly from Ukraine, and according to the trade union data, there can be up to 2.5 million of them together with the legally employed employees.

The LCTU has found a number of supporting opinions and interests from the representatives of Polish carriers during the event, as well as, new contacts from the Polish SLI, which allows us to solve the real problems of employees posted in Lithuania and Poland.