Spalio 25 d. Kaune viešbutyje „Europa Royale“ įvyko paskutinioji Valstybinės darbo inspekcijos organizuota konferencija tema: „Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“

Spalio 25 d. Kaune viešbutyje „Europa Royale“ įvyko paskutinioji Valstybinės darbo inspekcijos organizuota konferencija iš 2 metus (2016-2017) trukusio konferencijų ciklo darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos darbe tema: „Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“. Renginyje pristatyta geroji Lietuvos ir užsienio įmonių patirtis gerinant darbuotojų darbo sąlygas tiek suteikiant jiems galimybę gauti kokybišką poilsį ir rūpinimąsi sveikata bei apsaugoti juos nuo kenksmingų darbo sąlygų ir ilgalaikių padarinių.

Konferencijoje dalyvavo ir dalyvius pasveikino pats VDI vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius  Jonas Gricius. Pranešimus skaitė EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovė Prof. Dr. Ilona  Bučiūnienė, AB „Vilniaus baldai“, UAB „SDG“, UAB „Hegelmann Transporte“ ir UAB „Betonika“ atstovai, kurie dalinosi gerąja patirtimi. Renginyje dalyvavome ir mes, Lietuvos vežėjų atstovai bei AB „Lietuvos Geležinkeliai“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai. Renginys buvo skirtas šviesti ir parodyti dalyviams teigiamus rūpinimosi savo darbuotojų sveikata aspektus bei galimybes lietuviškose ir lietuviškose užsienio kapitalo įmonėse. Tai tikrai yra įmanoma, tik reikia pasistengti ir parodyti iniciatyvą.

Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of Posted Workers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos)

Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of PostedWorkers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos). Tai buvo užbaigiamasis renginys, ilgą laiką trukusių konferencijų ciklo, skirto gerinti komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygas. Buvo išryškintos svarbiausias problemos bei dalinamasi duomenimis ir gerąja patirtimi/praktika gerinant komandiruojamų darbuotojų ir darbo migrantų darbo sąlygas, šviečiant juos apie teisinius reikalavimus būnant kitose užsienio valstybėse, suteikiant galimybes gauti visą reikiamą informaciją apie tų valstybių atlyginimų, dienpinigių skaičiavimo, poilsio bei kitas aktualias jiems normas. Į renginį susirinko partneriai iš 4 Baltijos regiono valstybių – Lietuvos (Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Valstybinė darbo inspekcija bei Projektų valdymo ir mokymo centras), Latvijos (Latvijos transporto ir viešojo sektoriaus profesinė sąjunga), Estijos (Estijos transporto ir kelių darbininkų profesinė sąjunga) bei Lenkijos (Profesinė sąjunga „NSZZ Solidarnosc“ ir Lenkijos Valstybinė darbo inspekcija), kadangi visos 4 šalys komandiruoja itin daug darbuotojų Vakarų Europoje, ypatingai, statybų sektoriuje ir krovinių pervežime. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga kartu su Valstybine darbo inspekcija taip pat dalyvavo šioje konferencijoje ir skaitė pranešimus apie komandiruojamų darbuotojų padėtį ir būdus, kaip galima užkirsti pagrindines jiems kylančias grėsmes – klaidingai skaičiuojamus atlyginimus ir dienpinigių normas, neadekvatų poilsio laiką, tinkamai neišaiškintas darbo sąlygas bei jiems nepriklausančią materialinę atsakomybę, kuo itin dažnai naudojasi darbdaviai. Renginyje tarp darbuotojų ir darbdavių atstovų įvyko diskusija apie tolimųjų reisų vairuotojų darbo kokybės gerinimą: išsiskyrė nuomonė dėl vairuotojų poilsio, kadangi darbuotojų atstovai siekia panaikinti nuostatą, jog sunkvežimių vairuotojai vis dar gali nakvoti savo sunkvežimių kabinose, kur nėra nei garso, nei temperatūros izoliacijos bei vagystės atveju jiems netgi kyla realus pavojus būti užpultiems. Darbdavių atstovai tikino, jog naujos technologijos padėtų išspręsti daugybę nakvojimo sunkvežimiuose problemų, tačiau profesinės sąjungos priėmė tai skeptiškai, kadangi iš patirties žinoma, kaip darbdaviai sunkiai adaptuojasi prie pokyčių, kurie gali jiems papildomai kainuoti, nekalbant jau apie orų darbą ir poilsį adekvačiose, tam skirtose poilsio vietose. Buvo pristatytos transporto sektoriaus studijos bei jų rezultatai, ypatingai, apie tarpininkavimą sprendžiant darbo ginčus susijusius su tarptautinių darbu ir komandiravimu, taip pat apie darbuotojų iš trečiųjų šalių ir Rytų Europos keliamą socialinio dempingo bei kitas socialines, ekonomines ir teisines problemas.

Pastaruoju metu komandiruojamų darbuotojų iš kitų šalių skaičius taip išaugo, kad tai sukėlė socialinį dempingą, kai darbdaviai pradėta keisti vietinius darbuotojus užsieniečiais, kurie, skirtingai nuo vietinių darbuotojų, gauna žymiai mažesnį atlyginimą bei moka mažesnius mokesčius arba išvis jų nemoka. Tuo nebepatenkintos ne tik profesinės sąjungos, nes dėl to jų nariai nebegali tikėtis atlyginimo augimo ir darbo sąlygų gerinimo, bet ir vietiniai darbdaviai, kurie yra išstumiami iš rinkos užsienio kompanijų, samdančių darbuotojus iš „pigesnių” šalių. Vien oficialiais duomenis Lenkijoje dirba 1.2 milijonų darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių, daugiausiai iš Ukrainos, o profesinių sąjungų duomenimis kartu su legaliai dirbančiais darbuotojais jų gali būti iki 2.5 milijono.

LVPS renginyje surado nemažai palaikančių nuomonių ir susidomėjimo iš Lenkijos vežėjų atstovų, taip pat užmegzti nauji ryšiai su Lenkijos VDI sprendžiant realiais komandiruojamų Lietuvoje bei Lenkijoje darbuotojų problemas.

IN ENGLISH

On the 19 -20th of October 2017, an international conference “Towards Protection of Posted Workers” took place in Gdansk. It was the final event for a long-lasting conference cycle aimed at improving the working conditions of posted workers. The main issues, data and best practiceswere exchanged in order to improve the working conditions of posted workers and labor migrants by educating them about legal requirements in other foreign countries, giving them access to all necessary information on their salaries, daily allowance rates, resting conditions and other relevant topics.The event brought together partners from four Baltic States – Lithuania (Lithuanian Carriers’ Trade Union, Lithuanian Trade Union “Solidarumas”, State Labor Inspectorate and Project Management and Training Center), Latvia (Latvian Transport and Public Sector Workers’ Trade Union), Estonia (Estonian Transport and Road Workers’ Trade Union) and Poland ( Trade Union NSZZ “Solidarnosc” and the Polish State Labor Inspectorate), as all four countries have a large number of employees who are being posted in the Western Europe, in particular – the transport and construction sectors.The Lithuanian Carriers’ Trade Union together with the Lithuanian State Labor Inspectorate have also participated in this conference and reported on the situation of posted workers and ways of preventing the main threats faced by the posted workers – falsely calculated salaries and daily allowances, inadequate rest time, fully unexplained working contract conditions and inadequate financialresponsibility, which are all often abused by their employers.A discussion on improving the quality of work of long-distance drivers was held between the employees’ and employers’ representatives at the event: the opinion was expressed about the resting conditions of the drivers, as employees’ representatives are seeking to eliminate the notion that truck drivers can still sleep in their truck cabins without any sound or temperature isolation and in the instance of theft they even have a real risk of being attacked.Employers’ representatives uphold the opinion that new technologies would help solve many problems with improved truck cabins and self-driving trucks, but the trade unions have been skeptical about it, since the experience shows that the employers are usually not adapting very well to the changes, that can cost them extra, not to mention the dignified work and leisure in adequate, specially dedicated resting places. Studies of the transport sector and their results, in particular, on mediation in the labor disputes related to the international work and posting, as well as, on social dumping and other social, economic and legal problems caused by workers from the Eastern Europe and third countries were presented.

Recently, the number of posted workers from other countries has grown so much that it has caused social dumping when employers have begun to swap local workers with foreigners who, unlike local workers, receive significantly lower wages and pay lower taxes or do not pay them at all. At the same time, not only the trade unions are dissatisfied, because their members can no longer count on wage growth and the improvement of working conditions, but also local employers who are expelled from the market by foreign companies, hiring employees from “cheaper” countries. By the official figures alone, there are 1.2 million employees from non-EU countries in Poland, mainly from Ukraine, and according to the trade union data, there can be up to 2.5 million of them together with the legally employed employees.

The LCTU has found a number of supporting opinions and interests from the representatives of Polish carriers during the event, as well as, new contacts from the Polish SLI, which allows us to solve the real problems of employees posted in Lithuania and Poland.

2017 10 05 SLI event: Meeting/Round Table Discussion regarding the Lithuanian Contact Point Information Network for the European Agency for Safety and Health

On the 5th of October, 2017 in the Radisson Blu hotel an event took place which was organized by the State Labor Inspectorate under the Ministry of Social Security and Labor, it was called: “Meeting/Round Table Discussion regarding the Lithuanian Contact Point Information Network for the European Agency for Safety and Health ”. It was attended by the Deputy Head of the SLI, Dalius Čeponas, and Nerita Šot, Head of the SLI Communications Unit. She provided detailed presentations on the activities of EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) and the key OSHA resources available to employees and trade unions through the Internet. Representatives from the Lithuanian Carrier’s Trade Union and JSC “Lietuvos geležinkeliai” (eng. Lithuanian Railroads) Trade Union “Solidarumas” have also attended this event.

She has also presented the award which is given by this organization to the best employers who take care of their employees’ safety. It was very interesting to our trade union as a promoter of social dialogue, which has actual experience in improving the relations between employers and employees in one of the largest Lithuanian carrier companies, JSC “Lietuvos geležinkeliai”. This meeting has opened up many opportunities and useful information to improve our employees’ health and safety at work, as we successfully co-operate with the SLI’s representatives who are willing to share both the useful material and the expertise of their employees on issues that are important to our members.

There was also a lot of emphasis on planning EU-OSHA’s Safe Workplaces campaign and planning for An Effective Management of Dangerous Chemicals. This is a very important issue in Lithuania as more and more companies work with chemicals that their worker have to deal directly, which can pose a professional risk to their health and life. In the course of the event, a discussion was held with guests from the Ministry of Health of the Republic of Lithuania, the Ministry of Environment and other interested institutions, who have a stake at hazardous chemicals management.

The emphasis was placed on the importance of the education for Lithuanian companies about hazardous chemicals and their safe use. It is important that both employers and employees must be invited to the special training in order to prevent harmful working conditions and potential illnesses associated with work with harmful chemicals. Such events will be organized by the SLI initiative in other cities of Lithuania in the near future, as well as presenting good practices, useful information and discussions on health-related issues.

2017 m. Spalio 5 d. Viešbutyje Radisson Blu įvyko VDI organizuotas renginys “Europos saugos ir sveikatos darbo agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo susitikimas – apvalaus stalo diskusija”

2017 m. Spalio 5 d. Viešbutyje Radisson Blu įvyko Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas renginys “Europos saugos ir sveikatos darbo agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo susitikimas – apvalaus stalo diskusija”. Jame dalyvavome ir mes – Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos bei AB “Lietuvos geležinkeliai” profesinės sąjungos atstovai. Renginyje sveikinimo žodį tarė VDI vadovo pavaduotojas Dalius Čeponas bei Nerita Šot, VDI komunikacijos skyriaus vadovė. Ji parengė išsamius pristatymus apie EU-OSHA (Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros) veiklą bei pagrindinius darbuotojams ir profesinėms sąjungoms internetu prieinamus naudingus OSHA išteklius.

Taip pat ji pristatė šios organizacijos įsteigtą apdovanojimą, suteikiamą darbdaviams, kurie geriausiai rūpinasi savo darbuotojų sauga. Tai labai sudomino mūsų profesinę sąjungą, kaip socialinio dialogo skatintoją, turinčią patirties gerinant santykius tarp darbdavių ir darbuotojų vienoje iš stambiausių Lietuvos vežėjų bendrovių – AB “Lietuvos geležinkeliai”. Šis susitikimas atvėrė daug galimybių ir naudingos informacijos darbuotojų sveikatos ir darbų saugos gerinimui mūsų nariams, kadangi sėkmingai bendradarbiaujame su VDI atstovais, kurie noriai dalinasi tiek naudinga medžiaga, tiek ir savo darbuotojų kompetencija mūsų nariams svarbiais klausimais.

Taip pat daug dėmesio skirta EU-OSHA saugių darbo vietų kampanijos planavimui bei efektyvaus cheminių medžiagų valdymo planavimui. Tai tampa labai aktualia tema Lietuvoje, kadangi vis daugiau įmonių dirba su cheminėmis medžiagomis, su kuriomis tiesiogiai tenka susidurti darbuotojams, kas gali kelti profesinę riziką jų sveikatai bei gyvybei. Renginio eigoje įvyko diskusija, kurioje pasisakė svečiai iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos apsaugos ministerijos bei kitų suinteresuotų institucijų, kurios rūpinasi pavojingų cheminių medžiagų valdymu.

Buvo pabrėžiama Lietuvos įmonių edukacijos svarba dėl pavojingų cheminių medžiagų ir saugaus jų panaudojimo. Svarbu kviesti tiek darbdavius tiek ir darbuotojus į specialius jiems skirtus mokymus vien tam, kad užkirsti kelią kenksmingoms darbo sąlygoms bei potencialioms ligoms, susijusioms su darbu su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis. Tokio pobūdžio renginiai VDI iniciatyva bus organizuojami ir netolimoje ateityje kituose Lietuvos miestuose bei pristatys gerąją patirtį, naudingą informaciją bei diskusijose gvildens su darbuotojų sveikatos sauga susijusias problemas.

 

Rugsėjo 14-16 dienomis Slovėnijoje įvyko seminaras “Laisvas darbuotojų judėjimas ir sąžiningos socialinės apsaugos sistemos: mobilių darbuotojų ir priimančiųjų šalių interesų sąžiningai darbo rinkai subalansavimas“

Rugsėjo 14-16 dienomis Slovėnijoje, Rogaška Slatina miestelyje įvyko seminaras “Laisvas darbuotojų judėjimas ir sąžiningos socialinės apsaugos sistemos: mobilių darbuotojų ir priimančiųjų šalių interesų sąžiningai darbo rinkai subalansavimas“(The Free Movement of Workers and Fair Social Security Systems: Balancing the Interests of Mobile Workers and Host Country Workers for a Fair Labour Market). Jame dalyvavo EZA organizacijos nariai iš įvairių Europos valstybių: Belgijos, Lenkijos, Ispanijos, Vokietijos, Rumunijos, Slovėnijos bei kitų. Seminaro pagrindinė tema: EESRK nuomonė dėl Europos Socialinio Ramsčio bei Socialinio dempingo problema dėl didelės ES darbuotojų migracijos. Šioms temoms buvo paskirtos diskusijos panelės, kuriose nuomones išsakė Slovėnijos vietiniai darbdavių ir darbuotojų atstovai bei ministerijų ir parlamento nariai, o taip pat ekspertai iš kitų valstybių. Laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas pagrindinių ES klausimų, nuo kurių sprendimo priklauso jos ateitis. Kaip suvienodinti atlyginimus skirtingose ES valstybėse? Kaip sukontroliuoti darbo migrantų srautus ir užtikrinti, kad valstybės bei patys migrantai nepatirtų diskriminacijos bei kitų darbo užsienyje sunkumų? EESRK nuomonė dėl ESR yra daugiau patariamojo pobūdžio ir daugeliu aspektų tiktai abstrakčiai nurodo, kas turėtų būti daroma ir kokie turėtų būti prioritetai tam tikrų socio-ekonominių problemų sprendimo srityje. Nemažai dėmesio skirta skaitmeninimui ir jaunimo darbo kokybės bei galimybių gerinimui. EESRK nurodo, jog jaunimui turi būti sudarytos patogios sąlygos dirbti ir jauni žmonės turi būti apsaugoti nuo įvairių įstatyminių spragų, kurių nespėja sureguliuoti prie pokyčių nesugebantys prisitaikyti darbuotojų apsaugos įstatymai. Kadangi technologija leidžia žmonėms dirbti nuotoliniu būdu, vis daugiau jaunų žmonių renkasi būti savarankiškais, neprisirišusiais prie fizinės darbovietės, tačiau tai taip pat sukelia daug grėsmių ir teisinių spragų, kuriomis gali naudotis darbdaviai. Šių iššūkių kontekste labai svarbi yra socialinė bei darbuotojų sveikatos apsauga. Diskusijoje sutarta ties kai kuriais esminiais EESRK nuomonės punktais, pavyzdžiui, šveitimo kokybės gerinimu ir darbuotojų paruošimu dinamiškai darbo rinkai bei galimybe persiorientuoti pagal specialybę iškilus krizėms arba pasikeitus darbo rinkos poreikiams. Daug dėmesio skirta mokymosi visą gyvenimą temai ir suaugusiųjų šveitimui – daugelyje valstybių į tai nėra kreipiamas dėmesys, kas veda prie ilgalaikės bedarbystės ir netinkamo požiūrio į kompleksines darbo problemas. Kilo platus ginčas ir dėl pačių švietimo sistemų reformavimo kai kuriose ES šalyse. Išsiskyrė nuomonė, jog švietimą reikia reformuoti ir bandyti jaunus žmones rengti pagal darbo rinkos poreikius ir idėja, jog tai numatyti yra be galo sunku, todėl geriau yra tiesiog skatinti jaunus žmones prisitaikyti priepokyčių ir suteikti jiems galimybę pakeisti kvalifikaciją, kad galėtų lengviau adaptuotis naujoje darbo rinkoje. Ginčą numalšino praktiškai vienareikšmiškas visų dalyvių sutarimas, jog jaunus žmones konsultuoti reikia dar mokyklose ir karjeros konsultavimas galėtų būti puikus tokios problemos sprendimo būdas. Nors diskusijos laikas buvo ribotas (tik 1.5 valandos vienai panelei), tačiau jos metu atsiskleidė daugybė svarbių ir ginčytinų klausimų dėl Europos Sąjungos ateities ir uždavinių, kuriuos EESRK įvardino, kaip pagrindinius siekiant įgyvendinti esmines socialines garantijas Europos piliečiams. Išryškinta nemažai problemų ir pasiūlyta nemažai gerų ir įdomių sprendimų. Ši diskusija parodė, kaip svarbu yra išsakyti kritiką ir pasiūlyti alternatyvas. Nors EESRK nuomonė vietomis ir buvo labai nekonkreti, tačiau tai paskatino realius valstybių darbuotojų atstovus sėsti prie vieno stalo ir pradėti jas konkrečiai ir efektyviai gvildenti. Seminare puikiai atsiskleidė jaunimo perspektyva ir poreikiai, nors jame dalyvavo vos keli jaunesni nei 30-ies metų žmonės. Tai buvo gera proga suvokti, jog jaunimą reikia kviesti kuo dažniau ir įsiklausyti į tai, ką jis sako.

REVIEW OF LABOUR DISPUTES COMMISSION ACTIVITIES FOR THE 1-ST HALF OF 2017

From now on LCTU in cooperation with the SLI at the Lithuanian Ministry of Social Affairs and Labor will distribute information about the work done by the Labor Dispute Commissions in Lithuania.

Received appeals 3318
Investigated appeals
(with the passage from the previous year) 3117
A total of 3166 decisions were made regarding appeals
Appeals satisfied 1023
Appeals partially satisfied 504
Appeals rejected 326
Confirmed Peace Treaties 409
Refused to consider 793
Refused to review because of a missed deadline 111
Questions raised in the appeals 3166
Wages and salaries 2797
Concerning employment contract 41
For a disciplinary liability 84
For a material liability 134
Others 110
Applicant is an employee 3184
Applicant is an employer 134

During the first half of the year Labor Disputes Commissions (hereinafter referred to as “LDC”) operating in the territorial divisions of the State Labor Inspectorate under the Ministry of Social Security and Labor of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as “SLI”) there were 3318 appeals regarding labor disputes. The trend for the increase in the number of applications submitted to LDC continues to be observed – appeals received were 18% more than in 2016 1st half of the year (2794). In the first half of the year of 2017, LDC analyzed (including appeals from the last year) 3117 appeals, on average each LDC examined 194 applications, 33 applications per month.

In the first half of the year 2017, the highest volume of work was carried out by the Vilnius County Department of the SLI as they analyzed 243 applications on average. A total of 335 applications were processed by the 3rd LDC of the Vilnius Regional Department of SLI. Panevėžys LDC had to examine 256 applications, while Kaunas LDC – on average 239 requests. The lowest number of applications during the period under review was received by the Telšiai LDC and Alytus territorial departments, which examined 180 and 116 work files, respectively.

In the first half of the year 2017, due to the growing number of labor disputes, three more LDC VDI were established in Vilnius, Klaipėda, Šiauliai territorial offices. Thus, there are currently 17 LDCs in Lithuania: there are 6 LDCs in Vilnius, Kaunas County – 3 LDC, Klaipeda – 3 LDC, Šiauliai – 2 LDC, Panevėžys, Alytus and Telšiai – one LDC. Utena, Marijampolė and Tauragė territorial offices serve respectively the Panevėžys, Alytus and Telšiai labor disputes commissions.

The tendency of the absolute majority of appeals regarding wages recovery and the amounts of compensations has remained unchanged since the start of the operation of LDCs. Such requests received  2797, which is 88.3% of all applications received in the first half of the year 2017. In the first half of the year 2017, there were 5.1% more appeals related to payment of work received compared to the first half of the year 2016, there were also 8.1% more appeals for material damages received. In the first half of the year 2017, 37.9% fewer applications were submitted in which questions about the terms of the employment contract were raised, and requests for the removal of disciplinary sanctions were set almost the same as in 2016 first half of the year.

In the first half of the year 2017, 1023 appeals were fully satisfied, 504 partially and it is 48.2% of all the requests examined. It is noteworthy that compared with the fully and partially satisfied requests during the first half of the year 2016, it increased by 14.5 percent. After examining 326 appeals (10.3% of all appeals), the circumstances indicated by the applicants have not been confirmed and requests have been rejected. 542 cases (18.5 percent of all appeals) were refused to consider and the LDC terminated the applications including the already opened cases, as the applicants refused all the claims before the LDC meeting or at the hearing, i.e. the dispute between the employer and the worker was resolved until the first LDC meeting. In the first half of the year 2017, there was a decrease in cases where appeals were refused for examination in the absence of LDC’s competence or where the applicant missed the three month deadline for referral to LDC and the LDC did not find grounds for updating it. Such applications were 319 (10% of all applications submitted), i.e. 12 percent less than in the first half of the year 2016 (357 applications).

Furthermore, there is a tendency for the Peace Treaties approved by the LDC decisions to increase – by the first half of the year 2017, there were 409 which is by 74 decisions (22%) more than in the first half of the year 2016. Decisions confirming the peace treaty, in the first half of the year 2017 were 13% of all decisions made. According to the available statistics, LDC in the first half of the year 2017, its decisions contributed the recovery of 2,293,928,12 Euros in unpaid salaries for the employees and 78.337,18 Euros – for the benefit of employers.

According to the available (unofficial) information, the last year’s tendency of the access of the LDC labor files for the examination in courts remains below 5%. The vast majority of decisions made by LDCs are left unchanged, and courts often adopt the same arguments and evidence that guide the case in dealing with LDCs. Out of all LDC case files, only about 10-15% decisions made by the LDC are deleted and / or corrected (revised).

Optionally acquainted with the LDCs of the SLI territorial divisions during the first half of the year 2017, the decisions made and written by the labor courts and their analysis, it was established that the quality of the decisions of the LDC can be judged positively from a legal and logical point of view. Claims filed by the parties in the proceedings in respect of the subject matter of the dispute and the evidence thereof are appraised on the basis of the fact and the qualification of the law, having properly analyzed all relevant circumstances for the correct resolution of the case.