Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of Posted Workers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos)

Spalio 19 – 20 dienomis Gdanske įvyko tarptautinė konferencija „Towards Protection of PostedWorkers“ (Žingsnis link komandiruojamų darbuotojų apsaugos). Tai buvo užbaigiamasis renginys, ilgą laiką trukusių konferencijų ciklo, skirto gerinti komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygas. Buvo išryškintos svarbiausias problemos bei dalinamasi duomenimis ir gerąja patirtimi/praktika gerinant komandiruojamų darbuotojų ir darbo migrantų darbo sąlygas, šviečiant juos apie teisinius reikalavimus būnant kitose užsienio valstybėse, suteikiant galimybes gauti visą reikiamą informaciją apie tų valstybių atlyginimų, dienpinigių skaičiavimo, poilsio bei kitas aktualias jiems normas. Į renginį susirinko partneriai iš 4 Baltijos regiono valstybių – Lietuvos (Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Valstybinė darbo inspekcija bei Projektų valdymo ir mokymo centras), Latvijos (Latvijos transporto ir viešojo sektoriaus profesinė sąjunga), Estijos (Estijos transporto ir kelių darbininkų profesinė sąjunga) bei Lenkijos (Profesinė sąjunga „NSZZ Solidarnosc“ ir Lenkijos Valstybinė darbo inspekcija), kadangi visos 4 šalys komandiruoja itin daug darbuotojų Vakarų Europoje, ypatingai, statybų sektoriuje ir krovinių pervežime. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga kartu su Valstybine darbo inspekcija taip pat dalyvavo šioje konferencijoje ir skaitė pranešimus apie komandiruojamų darbuotojų padėtį ir būdus, kaip galima užkirsti pagrindines jiems kylančias grėsmes – klaidingai skaičiuojamus atlyginimus ir dienpinigių normas, neadekvatų poilsio laiką, tinkamai neišaiškintas darbo sąlygas bei jiems nepriklausančią materialinę atsakomybę, kuo itin dažnai naudojasi darbdaviai. Renginyje tarp darbuotojų ir darbdavių atstovų įvyko diskusija apie tolimųjų reisų vairuotojų darbo kokybės gerinimą: išsiskyrė nuomonė dėl vairuotojų poilsio, kadangi darbuotojų atstovai siekia panaikinti nuostatą, jog sunkvežimių vairuotojai vis dar gali nakvoti savo sunkvežimių kabinose, kur nėra nei garso, nei temperatūros izoliacijos bei vagystės atveju jiems netgi kyla realus pavojus būti užpultiems. Darbdavių atstovai tikino, jog naujos technologijos padėtų išspręsti daugybę nakvojimo sunkvežimiuose problemų, tačiau profesinės sąjungos priėmė tai skeptiškai, kadangi iš patirties žinoma, kaip darbdaviai sunkiai adaptuojasi prie pokyčių, kurie gali jiems papildomai kainuoti, nekalbant jau apie orų darbą ir poilsį adekvačiose, tam skirtose poilsio vietose. Buvo pristatytos transporto sektoriaus studijos bei jų rezultatai, ypatingai, apie tarpininkavimą sprendžiant darbo ginčus susijusius su tarptautinių darbu ir komandiravimu, taip pat apie darbuotojų iš trečiųjų šalių ir Rytų Europos keliamą socialinio dempingo bei kitas socialines, ekonomines ir teisines problemas.

Pastaruoju metu komandiruojamų darbuotojų iš kitų šalių skaičius taip išaugo, kad tai sukėlė socialinį dempingą, kai darbdaviai pradėta keisti vietinius darbuotojus užsieniečiais, kurie, skirtingai nuo vietinių darbuotojų, gauna žymiai mažesnį atlyginimą bei moka mažesnius mokesčius arba išvis jų nemoka. Tuo nebepatenkintos ne tik profesinės sąjungos, nes dėl to jų nariai nebegali tikėtis atlyginimo augimo ir darbo sąlygų gerinimo, bet ir vietiniai darbdaviai, kurie yra išstumiami iš rinkos užsienio kompanijų, samdančių darbuotojus iš „pigesnių” šalių. Vien oficialiais duomenis Lenkijoje dirba 1.2 milijonų darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių, daugiausiai iš Ukrainos, o profesinių sąjungų duomenimis kartu su legaliai dirbančiais darbuotojais jų gali būti iki 2.5 milijono.

LVPS renginyje surado nemažai palaikančių nuomonių ir susidomėjimo iš Lenkijos vežėjų atstovų, taip pat užmegzti nauji ryšiai su Lenkijos VDI sprendžiant realiais komandiruojamų Lietuvoje bei Lenkijoje darbuotojų problemas.

IN ENGLISH

On the 19 -20th of October 2017, an international conference “Towards Protection of Posted Workers” took place in Gdansk. It was the final event for a long-lasting conference cycle aimed at improving the working conditions of posted workers. The main issues, data and best practiceswere exchanged in order to improve the working conditions of posted workers and labor migrants by educating them about legal requirements in other foreign countries, giving them access to all necessary information on their salaries, daily allowance rates, resting conditions and other relevant topics.The event brought together partners from four Baltic States – Lithuania (Lithuanian Carriers’ Trade Union, Lithuanian Trade Union “Solidarumas”, State Labor Inspectorate and Project Management and Training Center), Latvia (Latvian Transport and Public Sector Workers’ Trade Union), Estonia (Estonian Transport and Road Workers’ Trade Union) and Poland ( Trade Union NSZZ “Solidarnosc” and the Polish State Labor Inspectorate), as all four countries have a large number of employees who are being posted in the Western Europe, in particular – the transport and construction sectors.The Lithuanian Carriers’ Trade Union together with the Lithuanian State Labor Inspectorate have also participated in this conference and reported on the situation of posted workers and ways of preventing the main threats faced by the posted workers – falsely calculated salaries and daily allowances, inadequate rest time, fully unexplained working contract conditions and inadequate financialresponsibility, which are all often abused by their employers.A discussion on improving the quality of work of long-distance drivers was held between the employees’ and employers’ representatives at the event: the opinion was expressed about the resting conditions of the drivers, as employees’ representatives are seeking to eliminate the notion that truck drivers can still sleep in their truck cabins without any sound or temperature isolation and in the instance of theft they even have a real risk of being attacked.Employers’ representatives uphold the opinion that new technologies would help solve many problems with improved truck cabins and self-driving trucks, but the trade unions have been skeptical about it, since the experience shows that the employers are usually not adapting very well to the changes, that can cost them extra, not to mention the dignified work and leisure in adequate, specially dedicated resting places. Studies of the transport sector and their results, in particular, on mediation in the labor disputes related to the international work and posting, as well as, on social dumping and other social, economic and legal problems caused by workers from the Eastern Europe and third countries were presented.

Recently, the number of posted workers from other countries has grown so much that it has caused social dumping when employers have begun to swap local workers with foreigners who, unlike local workers, receive significantly lower wages and pay lower taxes or do not pay them at all. At the same time, not only the trade unions are dissatisfied, because their members can no longer count on wage growth and the improvement of working conditions, but also local employers who are expelled from the market by foreign companies, hiring employees from “cheaper” countries. By the official figures alone, there are 1.2 million employees from non-EU countries in Poland, mainly from Ukraine, and according to the trade union data, there can be up to 2.5 million of them together with the legally employed employees.

The LCTU has found a number of supporting opinions and interests from the representatives of Polish carriers during the event, as well as, new contacts from the Polish SLI, which allows us to solve the real problems of employees posted in Lithuania and Poland.

Posted in Uncategorized.