DARBO GINČŲ KOMISIJŲ VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2017 METŲ I-ĄJĮ PUSMETĮ

LVPS bendradarbiaudama su VDI prie Lietuvos Socialinių Reikalų ir Darbo ministerijos platins informaciją apie darbo ginčų komisijos nuveiktus darbus Lietuvoje.

Gauta prašymų                                                                 3318
Išnagrinėta prašymų
(su perėjusiais iš praėjusių mėtų)                                   3117

Priimta sprendimų dėl reikalavimų iš viso      3166
Prašymas tenkintas                                                          1023
Prašymas tenkintas iš dalies                                             504
Prašymas atmestas                                                             326
Patvirtinta taikos sutartis                                                  409
Atsisakyta nagrinėti                                                            793
Atsisakyta nagrinėti dėl praleisto termino                       111

Prašymuose keliami klausimai                             3166
Dėl darbo užmokesčio                                                       2797
Dėl darbo sutarties                                                                41
Dėl drausminės atsakomybės                                              84
Dėl materialinės atsakomybės                                           134
Kiti                                                                                          110

Ieškovas darbuotojas                                                  3184
Ieškovas darbdavys                                                        134

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) teritoriniuose skyriuose veikiančios darbo ginčų komisijos (toliau – LDC) per 2017 m. I-ąjį pusmetį gavo 3318 prašymų dėl darbo ginčų nagrinėjimo. Ir toliau stebima prašymų skaičiaus, pateikiamų LDC, didėjimo tendencija – prašymų gauta 18 proc. daugiau, nei per 2016 m. I-ąjį pusmetį (2794). Per 2017 m. I-ąjį pusmetį LDC išnagrinėjo (kartu su gautais praėjusiais metais) 3117 prašymų, vidutiniškai kiekviena LDC išnagrinėjo po 194 prašymus, per mėnesį – 33 prašymus.

Per 2017 m. I-ąjį pusmetį didžiausias krūvis teko VDI Vilniaus teritorinio skyriaus LDC, jos vidutiniškai išnagrinėjo po 243 prašymus. Daugiausiai, 335 prašymus, išnagrinėjo VDI Vilniaus teritorinio skyriaus 3-oji LDC. Panevėžio LDC teko išnagrinėti 256 prašymus, o Kauno LDC – vidutiniškai po 239 prašymus. Mažiausiai prašymų nagrinėjamu laikotarpiu buvo gauta Telšių ir Alytaus teritorinių skyrių LDC, kurios išnagrinėjo atitinkamai po 180 ir 116 darbo bylas.

Per 2017 m. I-ąjį pusmetį dėl didėjančio darbo ginčų skaičiaus įsteigtos dar trys LDC VDI Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių teritoriniuose skyriuose. Taigi, šiuo metu Lietuvoje veikia 17 LDC: Vilniaus teritoriniame skyriuje veikia 6 LDC, Kauno – 3 LDC, Klaipėdos – 3 LDC, Šiaulių – 2 LDC, Panevėžyje, Alytuje ir Telšiuose – po vieną LDC. Utenos, Marijampolės, Tauragės teritorinius skyrius aptarnauja atitinkamai Panevėžio, Alytaus ir Telšių darbo ginčų komisijos.

Išlieka nepakitusi nuo pat LDC veiklos pradžios susiformavusi tendencija, kad absoliuti dauguma prašymų pateikta dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Tokių prašymų gauta 2797, kas sudaro 88,3 proc. visų per 2017 m. I-ąjį pusmetį gautų prašymų. 2017 m. I-ąjį pusmetį gauta 5,1 proc. daugiau, palyginti su 2016 m. I-uoju pusmečiu, prašymų susijusių su darbo apmokėjimu, 8,1 proc. daugiau gauta prašymų dėl materialinės žalos atlyginimo. 2017 m. I pusmetį 37,9 proc. mažiau pateikta prašymų, kuriose keliami klausimai dėl darbo sutarties sąlygų, o prašymų dėl drausminės nuobaudos panaikinimo pateikta beveik tiek pat, kiek ir 2016 m. I-ajį pusmetį.

Per 2017 m. I-ąjį pusmetį buvo visiškai patenkinti 1023 prašymai, 504 prašymai patenkinti iš dalies ir tai sudaro 48,2 proc. visų išnagrinėtų prašymų. Pastebėtina, kad pilnai ir iš dalies patenkintų prašymų palyginti su 2016 m. I-uoju pusmečiu padaugėjo net 14,5 proc. Išnagrinėjus 326 prašymus (10,3 proc. nuo visų), pareiškėjų nurodytos aplinkybės nepasitvirtino ir prašymai buvo atmesti. 542 atvejais (18,5 proc. nuo visų) LDC atsisakė nagrinėti pateiktus prašymus arba nutraukė jau pradėtas bylas, nes ieškovas iki LDC posėdžio arba posėdžio metu atsisakė visų pateiktų reikalavimų, t. y. ginčas tarp darbdavio ir darbuotojo išsisprendė iki pirmojo LDC posėdžio. Per 2017 m. I-ąjį pusmetį sumažėjo atvejų, kai prašymus buvo atsisakyta nagrinėti nesant LDC kompetencijos arba kai ieškovas praleido trijų mėnesių kreipimosi į LDC procedūrinį terminą ir LDC nenustatė pagrindo jo atnaujinti. Tokių prašymų buvo 319 (10 proc. nuo visų pateiktų prašymų), t. y. 12 proc. mažiau nei 2016 m. I-ąjį pusmetį (357 prašymai).

Toliau pastebima tendencija, kuomet daugėja LDC sprendimais patvirtintų taikos sutarčių – per 2017 m. I-ąjį pusmetį jų buvo 409, ir tai 74 sprendimais (22 proc.) daugiau nei per 2016 m. I-ąjį pusmetį. Sprendimai, patvirtinantys taikos sutartis, per 2017 m. I-ąjį pusmetį sudarė 13 proc. visų priimtų sprendimų.

Pagal turimus statistinius duomenis LDC per 2017 m. I-ąjį pusmetį priėmė sprendimų dėl 2.293.928,12 Eur išieškojimo darbuotojų naudai ir 78.337,18 Eur – darbdavių naudai.

Pagal turimą (neoficialią) informaciją išlieka praeitų metų tendencija dėl mažesnio nei 5 proc. išnagrinėtų LDC darbo bylų patekimo į teismus. Didžioji dauguma LDC priimtų sprendimų paliekami nepakeisti, be to teismai priimdami sprendimus dažnai vadovaujasi tais pačiais argumentais ir įrodymais, kuriais vadovautasi bylą nagrinėjant LDC. Iš visų į teismą patekusių LDC darbo bylų, tik apie 10–15 proc. LDC priimtų sprendimų naikinami ar/ir koreguojami (tikslinami).

Pasirinktinai susipažinus su VDI teritorinių skyrių LDC per 2017 m. I-ąjį pusmetį darbo bylose priimtais ir surašytais sprendimais bei atlikus jų analizę, nustatyta, kad iš esmės LDC sprendimų kokybę teisiniu ir loginiu aspektais galima vertinti teigiamai. Darbo bylose šalių pateikti reikalavimai dėl ginčo dalyko ir įrodymai dėl jo pagrindo vertinami fakto ir teisės kvalifikavimo pagrindu tinkamai, visapusiškai išanalizavus visas reikšmingas aplinkybes teisingam bylos išsprendimui.

Posted in Uncategorized.