2017 m. Rugpjūčio 25 d. Marijampolėje įvyko antroji konferencija „Žiedinės ekonomikos situacija ir perspektyvos Lietuvoje“

2017 m. Rugpjūčio 25 d. Marijampolėje įvyko jau antroji konferencija „Žiedinės ekonomikos situacija ir perspektyvos Lietuvoje“, kurios tikslas – skatinti socialinius partnerius domėtis ir žinoti apie ES žiedinės ekonomikos politiką, jos uždavinius bei praktinį įgyvendinimą Lietuvoje. Šįkart konferencija suorganizuota Marijampolės savivaldybėje, renginyje dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Ekonominės valdysenos pareigūnas Jonas Rasimas, kurie pradėjo renginį tardami sveikinimo žodį ir toliau diskutavo su konferencijos dalyviais bei pranešėjais apie žiedinę ekonomiką Lietuvoje. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biuro narė Daiva Kvedaraitė pristatė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto poziciją dėl Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotų subjektų platformos kūrimo. Renginyje taip pat dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministras Ramūnas Burokas, kuris papasakojo dalyviams apie ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą bei uždaro ekonominio ciklo kūrimą. LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė Virginija Vingrienė pristatė Žiedinės ekonomikos situaciją Lietuvoje, Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas Algirdas Reipas pristatė atliekų tvarkymo situaciją Lietuvoje. Trumpą pranešimą parengė ir Algirdas Bagušinskas, UAB Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centro vadovas.

Renginys ir vėl sukėlė nemažai praktinių klausimų bei diskusijų dėl žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje, buvo pateikta Europos Komisijos nuomonė bei komunikatas, kuriuo EK pabrėžia inovacijų ir naujų technologijų svarbą, galimybes skatinti ne tik jų pasiūlą, bet ir paklausą, apie tai nemažai kalbėjo Ramūnas Burokas. Anot jo, Ūkio ministerija patvirtino Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programą bei jos įgyvendinimo veiksmų planą, kur yra apžvelgti didžiausi iššūkiai kylantys pramonei: sąnaudų mažinimas, efektyvumo ir produktyvumo didinimas – vis dar svarbiausias Lietuvos pramonės tarptautinio konkurencingumo didinimo veiksnys. Tam, kad šie iššūkiai būtų įveikti daug dėmesio reikėtų skirti geros kokybės darbo vietų kūrimui pramonėje, perėjimui prie tausesnio išteklių naudojimo ir tokių priemonių kaip ekologinis projektavimas ar Europos ekologinio ženklo naudojimas diegimui. Tam turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos pramonės įmonėms gauti tinkamą finansavimą, diegiant veiksmingas žaliavas ir energiją taupančias, taip pat atliekų perdirbimo technologijas. Antrasis žiedinės ekonomikos skatinimo renginys praėjo sklandžiai ir informatyviai, dalyviai pasidalino opiausiais klausimais bei problemomis įgyvendinant tvarios ekonomikos politiką Lietuvoje ir pažvelgė į tai, ką galima būtų padaryt ateityje, kad būtų pasiektas dar sklandesnis ir efektyvesnis jos įgyvendinimas.

IN ENGLISH

On the 25th of August, 2017 Marijampolė a second conference “Circular economics situation and prospects in Lithuania” was held, which aims to encourage the social partners to take interest and get knowledge about the EU Circular economic policies, its objectives and practical implementation in Lithuania. This time the conference was organized in Marijampolė Municipality, the event was attended by the Lithuanian Parliament Environment Committee Chairman Kęstutis Mažeika and the European Commission Representation in Lithuania, economic governance officer Jonas Rasimas who began the event with a word of greeting and continue discussions with the conference participants and rapporteurs. Daiva Kvedaraitė, Member of the European Economic and Social Committee, presented the position of the European Economic and Social Committee on the platform for the European stakeholder platform. Deputy Minister of the Economy of the Republic of Lithuania Ramūnas Burokas also attended the event; he told the participants about the EU Circular Economy Action Plan and the closed economic cycle. Algirdas Reipas, President of the Association of Regional Waste Management Centers, present the waste recycling situation in Lithuania. Virginija Vingrienė, a member of the Lithuanian Parliament’s Environment Protection Committee, presented the situation of the circular economy in Lithuania. A brief report was also prepared by Algirdas Bagušinskas, Head of Marijampolė Regional Waste Management Center.

The event once again raised a number of practical issues and debate about the circular economy implementation in Lithuania, the European Commission’s opinion and a communiqué were submitted, where the European Commission emphasizes the important role of the innovation and new technology, opportunities to promote not only the supply, but the demand as well, said Ramūnas Burokas. According to him, the Ministry of Economy approved the investment promotion and industrial development program and the implementation of the action plan which is to review the major challenges arising from the industry: cost reduction, increasing efficiency and productivity – are still the most important criteria for the industry of Lithuania in the light of the international competitiveness. In order to overcome these challenges much attention should be paid to high-quality jobs in the industry, the transition to a more sustainable use of resources and tools such as eco-design or the European Eco-label use for the production. This should make it easier for the industry to receive adequate funding through the introduction of efficient raw materials and energy-saving technologies as well as waste recycling. The second circular economy promotion event went very smoothly and informatively, the participants shared their sensitive issues and challenges about implementing sustainable economic policy in Lithuania and looked at what could be done in the future in order to achieve an even smoother and more efficient implementation of the new EU policies regarding circular economy.

Posted in Uncategorized.