2017 m. rugpjūčio 18 d. Druskininkuose įvyko Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos organizuotas seminaras „Darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimas, profesiniai susirgimai ir jų prevencija“

2017 m. rugpjūčio 18 d. Druskininkuose įvyko Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos organizuotas seminaras „Darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimas, profesiniai susirgimai ir jų prevencija“. Renginyje dalyvavo SADM darbo departamento Darbo aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Malikėnas, kuris pristatė nacionalinį darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planą, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Rita Zubkevičiūtė skaitė pranešimą apie darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimą, profesinius susirgimus bei jų prevenciją, LR Seimo narys Zenonas Streikus pristatė Seimo narių iniciatyvą, kuri paskatintų darbdavius investuoti į darbuotojų sveikatą per Pelno mokesčio įstatymo lengvatas.

Buvo aptartas profesinių susirgimų reglamentavimas, renginio klausytojai uždavė įvairius klausimus dalyviams dėl profesinių ligų klasifikavimo ir nustatymo, buvo pateikta daug įdomios informacijos, pavyzdžiui, kad Lietuvoje šiuo metu tėra 7 medikai, kurie yra kvalifikuoti nustatyti profesines ligas, buvo pateikta profesinių susirgimų statistika Lietuvoje, tačiau skaičiai neatrodė labai realūs žinant transporto sektoriaus darbuotojų problematiką iš profesinių sąjungų darbo patirties. Panašu, jog daugelis darbuotojų paprasčiausiai nesikreipia dėl profesinių ligų nustatymo dėl mažo tokias ligas nustatančių profesionalų skaičiaus Lietuvoje bei baimės prarasti savo darbą. Seimo narys Zenonas Streikus pabrėžė darbuotojų poilsio svarbą, kas turi tiesioginės įtakos profesinių susirgimų prevencijai, kadangi kokybiškas darbuotojų poilsis turėtų būti vienas iš darbuotojų sveikatos apsaugos prioritetų.

Po dalyvių prezentacijų įvyko diskusija su renginio klausytojais iš įvairių transporto sektoriaus profesinių sąjungų. Klausytojai nurodė įvairias problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria darbuotojai, turintys riziką patirti profesines ligas, taip pat jie išreiškė nepasitenkinimą dabartiniu profesinių ligų nustatymo ir kompensavimo reglamentavimu. Renginys apšvietė profesinių sąjungų narius bei lyderius dėl dabartinės situacijos Lietuvoje, padėjo išryškinti svarbiausias problemas ir prioritetus, į kuriuos būtina atsižvelgti siekiant pagerinti darbo kokybę tiems darbuotojams, kurie kasdien rizikuoja savo sveikata.

IN ENGLISH

On the 18th of August 2017, a seminar “Regulation of Occupational Safety and Health, Occupational Diseases and their Prevention” was organized and held in Druskininkai by the Lithuania’s Carriers’ Trade Union. The event was attended by the SADM Labor Department Chief  Specialist of Labor Environment Jonas Malikėnas, who introduced the national Occupational Safety and Health Action Plan 2017-2021, the State Labor Inspectorate of Social Security and Labor Accident and Occupational Diseases Department Chief Labor Inspector Rita Zubkevičiūtė made a presentation about occupational safety and health regulations, occupational diseases and their prevention, the Seimas’ member Zenonas Streikus presented the Seimas members’ initiative to encourage employers to invest in the worker’s health through the Income Tax Act exemptions.

During the event various topics were discussed including occupational diseases regulation, the event listeners also asked the presenters a variety of questions about occupational disease classification and identification, there was a lot of interesting information presented, for example, that Lithuania currently has only 7 doctors who are qualified to determine occupational diseases or what are the occupational disease statistics in Lithuania, yet the numbers presented did not seem very realistic given the trade union’s practical knowledge about the transport sector’s employees from the experience of working on their issues. It seems that many employees simply do not seek the identification of occupational diseases due to the low number of professionals diagnosing such diseases in Lithuania and the fear of losing their job. Member of the Seimas Zenonas Streikus stressed the importance of the fair recreation time for the workers, which has a direct and very strong impact on the prevention of occupational diseases, since the quality of rest should be one of the worker’s health protection priorities.

After the presentations of the participants there was a discussion with the members and representatives from various trade unions in the transport sector. Listeners pointed out various problems currently faced by workers with a risk of occupational diseases; they also expressed their dissatisfaction with the current occupational disease detection, classification and reimbursement regulations. The event educated the trade union members and their leaders about the current situation in Lithuania, has helped to highlight the key issues and priorities that need to be taken into account in order to improve the quality of work for employees who risk their health on the daily basis.

Posted in Uncategorized.